سمعک و آموزش آن

Featured Video Play Icon

مجموعه کلینیک جهان سمعک پس از تنظیم سمعک و ارائه آن به فرد، تمام آموزش های لازم در ارتباط با سمعک را می دهد.

  1. آموزش تعویض باتری سمعک
  2. آموزش تعویض فیلتر سمعک
  3. آموزش نحوه استفاده از سمعک
  4. آموزش نحوه نگهداری از سمعک