همراه : ۵۳۸۹۴۶۵ ۰۹۱۲

شعبه آریاشهر: ۴۴۹۶۵۲۸۱ (۰۲۱)

سمعک و آموزش آن

راهنمای مقاله

مجموعه کلینیک جهان سمعک پس از تنظیم سمعک و ارائه آن به فرد، تمام آموزش های لازم در ارتباط با سمعک را می دهد.

  1. آموزش تعویض باتری و تعویض فیلتر سمعک
  2. آموزش نحوه استفاده از سمعک و نحوه نگهداری از سمعک

یقیناً پیدایش سمعک هاي قابل تنظیم، تاثیر شگرفی بر روي قضیه ي هماهنگ سازي میزان تقویت با مقادیر تجویز شده خواهد گذاشت.

اگر بیماران از طریق الگوریتم هاي یادگیرنده اي که در درون سمعک ها گنجانده شده است، تنظیمات ظریف سمعک خود را به پاسخ مورد پسند خود تغییر داده و نزدیک تر کنند، آنگاه دیگر نیاز به صرف زمان براي انجام تنظیمات دقیق سمعک براي هماهنگ سازي میزان تقویت آن با مقادیر تقویتی هدف نخواهد بود. براي این کار، فقط به این نیاز است که سمعک تا حد امکان نزدیک به پاسخ مطلوبی تنظیم شده باشد که بیمار بتواند با استفاده از الگوریتم یادگیرندگی سمعک به آن دست بیابد و تجربهي ابتدایی بیمار آنقدر بد نباشد که سمعک را پس بیاورد. اگرچه آن تنظیم خودکار و مطابق با اهداف تقویتی که از سوي نرمافزار شرکت سازنده فراهم میآید، اغلب درست نیست.

ولی ممکن است براي شروع روند آموزش سمعک توسط بیمار کافی باشد. متاسفانه، همگی بیماران توانایی شناختی و مهارت دستی لازم براي استفاده ي شایسته از سمعک هاي آموزش پذیر را ندارند.

آموزش پذیري این امکان را به بیماران میدهد تا خودشان مسولیت تنظیم ظریف سمعک خود را بر عهده بگیرند.

بعضی از بیماران خیلی زیاد از آموزش دادن سمعک خود براي یادگیري میزان پسند آنها در شرایط شنیداري محیطی خود لذت میبرند.

بعضی از بیماران دیگر قادر نیستند که سمعک خود را تنظیم کنند و آموزش دهند چون که ممکن است  توانایی تنظیم دستی سمعک خود را نداشته باشند و یا اینکه سطح توانایی ذهنی و شناختی آنها آنقدر نیست که بتوانند مفهوم تنظیم کنترل سمعک و قرار دادن آن در جایی را که موجب فراهم آمدن بهترین صدا شود، بفهمند و یا نمیتوانند مفهوم تاثیر تغییر کنترل بر روي متفاوت شنیدن صداها را درك کنند.

سرور فتحی

سرور فتحی

سرور فتحی بیرانوند کارشناسی ارشد شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و مدیر کلینیک شنوایی شناسی، تجویز سمعک و سرگیجه آریاشهر مولف کتاب” توانبخشی شنوایی و زبان آموزی کودکان زیر۷سال دارای تقص شنوایی” و با سابقه ی 10 سال فعالیت در زمینه شنوایی شناسی ، تجویز سمعک و سرگیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *