تشخیص کم شنوایی در نوزادان

تشخیص کم شنوایی گوش در نوزادان.1

تشخیص کم شنوایی در نوزادان:

پس از تولد کودک به مرور بر اساس قدرت سیستم شنوایی ، عکس العمل ها و صداسازی هایی را از خود نشان میدهد. در زیر ویژگی های کودک در ابتدای تولد ذکر شده است. کودک را تحت نظر گرفته و در صورت عدم مشاهده رفتارهای زیر به شنوایی شناس برای بررسی های بیشر مراجعه کنید.

 

نشانه های شنوایی در بدو تولد تا ۴ ماهگی:

 1. آیا با صدای بلند آشفته یا بیدار می شود؟
 2. با صدای آشنا آرام می گیرد؟
 3. به صدای شما پاسخ می دهد (لبخند بزند)؟

نشانه های شنوایی در ۴ تا ۹ماهگی:

 1. چشم ها را به سمت منبع صداهای آشنا بر میگرداند؟
 2. هنگامی که به او سخن می گویید لبخند می زند؟
 3. به اسباب بازی های صدادار مانند جغجغه توجه می کند؟
 4. برای نیازهای مختلف گریه های متفاوتی دارد؟
 5. غان و قون می کند؟

نشانه های شنوایی در ۹ تا ۱۵ماهگی:

 1. غان و قون می کند؟
 2. با نامیدن او پاسخ نشان می دهد؟
 3. به تغییرات در تن صدای شما پاسخ می دهد؟
 4. ما-ما یا دا-دا می گوید؟
 5. درخواست های ساده را درک می کند؟
 6. برخی از اصوات شما را تکرار کنید؟
 7. از صدای خودش برای جلب توجه شما استفاده می کند؟

نشانه های شنوایی در ۱۵-۲۴ماهگی:

 1. به اشیاء آشنا زمانی که نام آن ها را می گویید اشارهمی کند؟
 2. به داستان، آواز و موسیقی گوش می دهد؟
 3. دستورات ساده را اجرا می کند؟
 4. از کلمات مختلفی استفاده می کند؟
 5. به قسمت های مختلف بدن زمانی که از او خواسته می شوداشاره می کند؟
 6. نام اشیاء اطراف خود را می گوید؟
 7. دو یا چند کلمه را کنار هم قرار می دهد؟

کم شنوایی در نوزادان می تواند علل متفاوتی داشته باشد از جمله عوامل ارثی و یا عواملی که مرتبط به قبل از تولد ،حین بارداری، یا زمان تولد باشد. بهتر است برای تشخیص و ارزیابی نهایی به یک شنوایی شناس مراجعه نمایید.