Categories: درباره ی شنوایی درک کم شنوایی

چگونه یک ادیوگرام را بخوانیم؟

ادیوگرام نموداری است که سنجش شنوایی بر روی آن مشخص شده است.

پاسخ به این سوال که چگونه یک ادیوگرام را بخوانیم؟ موضوعی بس مهم است

میزان/درجه افت شنوایی در واحد فرکانس برای تعیین فرکانس های اصلی تعریف شده است.

فرکانس در واحد هرتز اندازه گیری می شود و با علامت اختصاری Hz به نمایش در می آید.

منحنی نمایش داده شده در واحد دسی بل به طور کلی آستانه شنوایی هر فرد را با میزان شنوایی طبیعی مقایسه می کند که در واحد صفر دسی بل است.

با توجه به تفاوت های فردی آستانه شنوایی تا ۲۰ دسی بل نرمال در نظر گرفته می شود.

نشانه هایی که بر روی اودیوگرام است نشان می دهد که آستانه رسانش هوایی و رسانش استخوانی هر فرد برای هر فرکانس اصلی کدام است.

ادیوگرام آرام ترین سطح که صدا دریافت می شود را نشان می دهد این نیز بعنوان آستانه شنوایی نیز نامیده می شود.

نشانه های مختلفی برای تمایز میان رسانش هوایی و رسانش استخوانی وجود دارد همچنین آنچه که اندازه گیری گوش به آن اشاره دارد.

برای خواندن یک ادیوگرام لازم است تا به سطح بلندی صداها و فرکانس های گفتار صداهای گفتار مختلف که در اودیوگرام به رنگ زرد نمایش داده شده دقت کنید.

همانطور که شکل این زمینه نشان می دهد بعنوان گفتار موز نامیده می شود.

حروف صدادار با فرکانس های پایین و بلندی صدای بیشتر در مقایسه با حروف بی صدا هستند که حروف صدادار بلندی گفتار را رقم می زنند در حالی که حروف بی صدا معنا را انتقال می دهند.

جهت تفسیر نوار گوش یا ادیوگرام خود با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت نمایید.

View Comments

Tags: شناخت ادیوگرام

تماس