گوش و اجزای آن

گوش و اجزای آن

گوش و اجزای آن از ۳ بخش مختلف تشکیل شده است:

 

گوش و اجزای آن

 

گوش خارجی:

این بخش از گوش و اجزای آن شامل لاله گوش (بخشی که از بیرون قابل مشاهده است) و مجرای گوش می باشد.

آنچه که ما نویز می نامیم در واقع امواج صوتی هستند که در هوا جریان می یابند و به وسیله لاله گوش جمع آوری می شوند و از طریق مجرای گوش به سمت پرده صماخ هدایت می شوند.

پرده گوش انعطاف پذیر و دارای غشای دایره ای است. زمانی که امواج به آن برخورد می کنند به ارتعاش در می آید.

گوش میانی:

حفره ای پر از هوا می باشد که به وسیله پرده گوش و یا همان پرده صماخ از گوش خارجی جدا شده است.

در گوش میانی سه استخوانچه کوچک وجود دارد. چکشی، سندانی و رکابی. این استخوانچه ها همراه با پرده گوش ارتعاش می یابند و امواج صوتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.

گوش داخلی:

شامل حلزون گوش است اندامی شبیه به حلزون، پر از مایع که هزاران تار عصبی نازک در آن وجود دارد .

عملکرد مکانیکی استخوانچه ها موجب حرکت این مایع و تحریک تارهای عصبی می گردد . سپس تارهای عصبی تکانه های الکتریکی را از طریق عصب شنوایی به مغز می فرستند تا در آنجا این تکانه هابه صدا تبدیل شوند.